කීර්තිමත් පුද්ගලයින් නිරුවත්, ජෙනිෆර් ලෝරන්ස්ගේ පින්තූර කාන්දු විය