වෙනත්

රහස්යතා ප්රතිපත්තිය
රහස්යතා ප්රතිපත්තිය
රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය: CelebMasta (“CelebMasta”) CelebMasta.com ක්‍රියාත්මක වන අතර වෙනත් වෙබ් අඩවි ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. අපගේ වෙබ් අඩවි ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අප රැස්කර ගන්නා ඕනෑම තොරතුරක් සම්බන්ධයෙන් ඔබේ පෞද්ගලිකත්වයට ගරු කිරීම සෙලෙබ්මාස්ටාගේ ප්‍රතිපත්තියයි. වෙබ් අඩවි නරඹන්නන් ඩී.එම්.සී.ඒ අපගේ ලිඛිත අන්තර්ගතය 100% අද්විතීය වන අතර අපගේ කතුවරුන් විසින් ලියන ලද්දකි, අපි පින්තූර හැර වෙනත් වෙබ් අඩවි වලින් පෙළ අන්තර්ගතය පිටපත් නොකරන්නෙමු [ගැලරිය බලන්න]..